International legal standards of counteraction to terrorism: problems and prospects of realization
( Pp. 270-272)

More about authors
Albert Yu. Tutukov Cand. Sci. (Law), Associate Professor of the De­par­tment of Internal Affairs in Special Conditions; North Caucasus Institute for Advanced Studies (branch) of Krasnodar University of the Mi­nistry of Internal Affairs of Russia; Nalchik, Russian Fede­ration Halimat A. Akkaeva Cand.Sci.(Law), Police Colonel, head of the department of special technical disciplines, . Hirsch Index 8
North Caucasus Institute for Advanced Studies (branch) of the Krasnodar University of the Ministry of Internal Affairs of Russia
Nalchik, Russia
Abstract:
Terrorism in all the manifestations is one of global problems of the 21st century which solution is impossible without combination of efforts of all world community. The scale and development of forms and methods of modern terrorist activity demands constant improvement of mechanisms of counteraction to this criminal phenomenon taking into account all his features. Development of mechanisms of fight against terrorism at the interstate level of the certain countries needs to be carried out taking into account provisions of the international standards.
How to Cite:
Albert Y.T., Halimat A.A., (2018), INTERNATIONAL LEGAL STANDARDS OF COUNTERACTION TO TERRORISM: PROBLEMS AND PROSPECTS OF REALIZATION. Gaps in Russian Legislation, 4 => 270-272.
Reference list:
Konstitutsiya Rossiyskoy Federatsii : prinyata vsenarodnym golosovaniem 12 dekabrya 1993 g. (s uchetom popravok, vnesennykh Zakonami RF o popravkakh k Konstitutsii RF ot 30 dekabrya 2008 g. № 6-FKZ, ot 30.12.2008 № 7-FKZ, ot 05.02.2014 № 2-FKZ, ot 21.07.2014 № 11-FKZ) // Rossiyskaya gazeta. 1993. № 237. 25 dekabrya; SZ RF. 2014. № 31. St. 4398.
Minimal nye standartnye pravila obrashcheniya s zaklyuchennymi (prinyaty na pervom Kongresse Organizatsii Ob edinennykh Natsiy po preduprezhdeniyu prestupnosti i obrashcheniyu s pravonarushitelyami, sostoyavshemsya v ZHeneve v 1955 godu, i odobreny Ekonomicheskim i Sotsial nym Sovetom v ego rezolyutsiyakh 663 S (XXIV) ot 31 iyulya 1957 goda i 2076 (LXII) ot 13 maya 1977 goda) // Ofitsial nyy sayt OON. URL: http://www.un.org/ru/documents/decl conv/conventions/prison.shtml (data obrashcheniya 20.06.2018).
Deklaratsiya o merakh po likvidatsii mezhdunarodnogo terrorizma (prinyata 09.12.1994 Rezolyutsiey 49/60 na 84-om plenarnom zasedanii General noy Assamblei OON) // Deystvuyushchee mezhdunarodnoe pravo. T. 3. M.: Moskovskiy nezavisimyy institut mezhdunarodnogo prava, 1997. S. 90 - 94.
Global naya kontrterroristicheskaya strategiya Organizatsii Ob edinennykh Natsiy // Ofitsial nyy sayt Organizatsii Ob edinennykh Natsiy. URL: http://www.un.org/ru/documents/ods.asp m A/RES/68/276 (data obrashcheniya 20.06.2018).
Konventsiya Soveta Evropy o preduprezhdenii terrorizma (Zaklyuchena v g. Varshave 16.05.2005) (s izm. ot 22.10.2015) // SZ RF. 2009. № 20. St. 2393; 2017. № 28. St. 4132.
Komitet Soveta Evropy po bor be s terrorizmom // Ofitsial nyy sayt Soveta Evropy. URL: https://www.coe.int/en/web/counter-terrorism/cdct (data obrashcheniya 20.06.2018).
Keywords:
terrorism, international standards, international cooperation, counter-terrorism.


Related Articles

1. GENERAL THEORETICAL, CRIMINAL-LEGAL AND OTHER PROBLEMS OF COUNTERING EXTREMISM AND TERRORISM. PROBLEMS OF PREVENTING EXTREMISM AND TERRORISM Pages: 19-23 Issue №19590
Preventing the Financing of Terrorism as One of the Main Tasks of the Law Enforcement System of Russia
terrorism terrorist activity financing of terrorism countering terrorism stages of terrorism
Show more
5. Criminal; Criminal enforcement law Pages: 168-171 Issue №5584
The fight against pseudo-religious extremism in the North Caucasus
crime extremism terrorism religion pseudo - religious motivation
Show more
6. Judicial, prosecutorial, human rights and law enforcement activities Pages: 172-175 Issue №13807
The main directions of improvement of the organization of activity of territorial bodies of the Ministry of internal Affairs of Russia on counteraction to crimes of a terrorist orientation
territorial body of internal Affairs National Guard troops anti-terrorist activity crimes of terrorist orientation terrorism
Show more
7. Criminal law and criminology; Criminal enforcement law Pages: 146-147 Issue №12615
Countering manifestations of religious extremism and terrorism
terrorism extremism religion Islam crimes on religious grounds
Show more
14. Criminal law and criminology; Criminal enforcement law Pages: 180-182 Issue №11740
COUNTERACTION TO TERRORISM IN THE CONDITIONS OF THE DEVELOPED DEMOCRACY
terrorism counter-terrorism the prevention of terrorism democracy The national anti-terrorist Committee
Show more
12. CRIME IN THE FIELD OF INFORMATION TECHNOLOGY AND CYBER CRIME Pages: 149-151 Issue №10327
RADICALISM AND ONLINE RECRUITING ON THE INTERNET
radicalism extremism terrorism extremist and terrorist organizations recruitment
Show more
1. EFFECTIVE COUNTERING TO CRIME IN THE CONDITIONS OF GLOBALIZATION: PROBLEMS AND PERSPECTIVES International scientific and practical conference, May 26-27, 2017, Nalchik Pages: 106-108 Issue №10195
Economic and legal determinants of terrorism as a socio-political phenomenon
terrorism economic determinants of terrorism legal determinants of terrorism illegal shady business corruption
Show more
11. Criminal procedure, Forensics Pages: 141-143 Issue №9479
EVIDENCE OBTAINED IN THE TERRITORY OF A FOREIGN STATE IN THE COURSE OF LEGAL ASSISTANCE IN CRIMINAL MATTERS
proof international legal assistance international cooperation translator investigative actions
Show more
7. Criminal law, Criminal enforcement law, Criminology Pages: 143-145 Issue №9342
RATIO OF THE TERRORIST ORGANIZATION, TERRORIST COMMUNITY, EXTREMIST ORGANIZATION AND EXTREMIST COMMUNITY
terrorism terrorist activities terrorist organization the terrorist community extremism
Show more
11. Criminal law and criminology; Criminal enforcement law Pages: 183-186 Issue №6841
INTEGRATION IN THE SPHERE OF FIGHT AGAINST CRIME OF ASIA-PACIFIC COUNTRIES (JAPAN, CHINA, THE USA, RUSSIA) IN THE CONDITIONS OF GLOBALIZATION
crime UN Law enforcement agencies international cooperation APR
Show more