Buyanova Marina O.

d-r yurid. nauk, professor kafedry trudovogo prava i prava socialnogo obespecheniya

National research University "Higher school of Economics"