THE PROTECTOR OF CITIZENS AS AN INDEPENDENT BODY IN THE REPUBLIC OF SERBIA AUTONOMOUS PROVINCE OF VOJVODINA
( Pp. 302-306)

More about authors
Polovchenko Konstantin A. Cand. Sci. (Law), Associate Professor, Associate Professor of Department of Constitutional Law
MGIMO University
Moscow, Russian Federation
Abstract:
The Protector of Citizens is a relatively new Institute in the legal system of the Republic of Serbia. For the first time in Serbia, the institution of the Protector of Citizens appeared in 2002, both at the local and autonomy level. In fact, this national body is a well-known institution for the protection of the rights of citizens which origins goes to the world known Swedish reality - Ombudsman. In 2005 the Law of the Protector of Citizens of the Republic of Serbia introduced state institution of the Protector of Citizen and in 2006 the constitutional article 138 empowered the Protector of Citizens as a constitutional institution. Thus, this constitutional-legal institution has been in force in Serbia for fifteen years. This article presents the analysis of the legal status and powers of the Protector of Citizens of the Republic of Serbia.
How to Cite:
Polovchenko K.A., (2017), THE PROTECTOR OF CITIZENS AS AN INDEPENDENT BODY IN THE REPUBLIC OF SERBIA AUTONOMOUS PROVINCE OF VOJVODINA. Gaps in Russian Legislation, 3 => 302-306.
Reference list:
M. Pajvanchi . Ombudsman u ustavnom sistemu Srbije - od ideje do realizatsije / Zbornik radova Pravnog fakulteta u Novom Sadu. 2003. Br. 1-2.
M. Pajvanchi . Zashtita udskikh prava u projektima ustava Srbije / Zbornik radova pravnog fakulteta u Novom Sadu. 2004. Br. 2.
M. Pajvan i . Komentar Ustava Rebublike Srbije. Beograd. 2009.
M. Pajvanchi . Ustavno pravo. Novi Sad. 2014.
R. Markovi . Ustavno pravo i politichke institutsi e. Beograd. 2014.
D. Stojanovi . Ustavno pravo. Nish. 2009.
Polovchenko K.A. Osobennosti formirovaniya i otvetstvennost Pravitel stva Respubliki Serbiya // Probely v rossiyskom zakonodatel stve. 2016. №5.
Polovchenko K.A. Osobennosti pravovogo statusa Prezidenta v sisteme organov gosudarstvennoy vlasti Respubliki Serbiya // Pravo i upravlenie. XXI vek. №2. 2015.
Polovchenko K.A. Konstitutsionnaya yustitsiya v Rossii i Ukraine (sravnitel no-pravovoy analiz). Avtoreferat dissertatsii na soiskanie uchenoy stepeni kandidata yuridicheskikh nauk / Moskovskiy gosudarstvennyy institut Mezhdunarodnykh otnosheniy. Moskva. 2003.
Polovchenko K.A. Konstitutsionnyy kontrol v Respublike Serbiya // Konstitutsionnyy kontrol v zarubezhnykh stranakh : kollektivnaya monografiya / YU.I. Leybo i dr. ; pod red. E.YA. Pavlova, E.A. Kremyanskoy; Mosk. gos. in-t mezhdunar. otnosheniy (un-t) MID Rossii; kaf. konstitutsionnogo prava. - M.: MGIMO-Universitet, 2015.
Polovchenko K.A. Institut sudebnogo konstitutsionnogo kontrolya v postsovetskikh gosudarstvakh // Vestnik MGIMO. №3. 2013.
Polovchenko K.A. Izbiratel nye spory kak ob ekt konstitutsionnogo pravosudiya: na primere Serbii // Sotsial no-politicheskie nauki. №4. 2016.
Tumanov V.A. Polovchenko K.A. Konstitutsionnye osnovy sudebnoy vlasti / Konstitutsionnoe pravo zarubezhnykh stran: uchebnik / pod obshch. red M.V. Baglaya, YU.I. Leybo, L.M. Entina. - 4-e izd., pereab. i dop. - M.: Norma, INFRA-M. 2016.
Keywords:
The Ombudsman, The Serbian Constitution of 2006, The constitutionality and legality, The protector of citizens, The law on the Protector of citizens, The status of the Protector of citizens, The immunity of the Protector of citizens.


Related Articles

1. Constitutional law; Constitutional judicial process; Municipal law Pages: 16-20 Issue №3132
FOREIGN EXPERIENCE OF CONSTITUTIONAL-LEGAL FASTENING OF PROVISIONS AIMED AT MINIMIZATION OF HUMAN RIGHTS RISKS
human rights duty warranty software judicial protection
Show more
9. Constitutional law; Constitutional judicial process; Municipal law Pages: 97-101 Issue №9731
THE CONSTITUTIONAL COURT AS A DEFENDER OF STATE INTEGRITY OF THE REPUBLIC OF SERBIA
The Constitution of Serbia 2006 Administrative autonomy The system of bodies of Autonomous education The Autonomous province of Vojvodina The Statute of the Autonomous province of Vojvodina
Show more
3. Constitutional law; Constitutional judicial process; Municipal law Pages: 134-141 Issue №11986
CONSTITUTIONAL PRINCIPLES OF THE LEGAL STATUS OF PERSONALITY IN THE REPUBLIC OF SERBIA
The Serbian Constitution of 2006 The rule of law Constitutional principles Legal status of the person Guarantees of rights and freedoms
Show more
16. International law; European Law Pages: 210-212 Issue №11740
FORMS OF HUMAN RIGHTS OBLIGATIONS IMPLEMENTATION IN KYRGYZ REPUBLIC
the Ombudsman state bodies for the protection of human rights human rights
Show more
4. Employment Law; Right to social security; Land law; Natural resource law; Environmental law; Pages: 156-159 Issue №4539
Implementation of the criminal penitentiary Russian legislation principles in terms of reforming the national penitentiary system
humanism democracy differentiation and individualization of corrections the legality the Ombudsman
Show more
9. Constitutional law; Constitutional judicial process; Municipal law Pages: 125-129 Issue №9525
THE CONSTITUTIONAL BASICS OF THE JUDICIAL POWER IN THE REPUBLIC OF SERBIA
The Serbian Constitution of 2006 The judicial system of the Republic of Serbia Constitutional principles The law on the judicial system The law on judges
Show more
11. Constitutional law; Constitutional judicial process; Municipal law Pages: 131-136 Issue №10025
CHARACTERISTICS OF STATUS AND COMPETENCE THE CONSTITUTIONAL COURT OF CROATIA
The Croatian Constitution of 1990 The constitutional law on the constitutional court The constitutional court The constitutionality and legality The constitutional appeal
Show more
11. Constitutional law; Constitutional judicial process; Municipal law Pages: 126-130 Issue №10025
TO THE QUESTION ABOUT THE STATUS OF THE SERBIAN DEPUTY OF THE NATIONAL ASSEMBLY
The people's Deputy The Serbian Constitution of 2006 The national Assembly The law on election of deputies of the national Assembly Powers of people's Deputy
Show more
10. Constitutional law; Constitutional judicial process; Municipal law Pages: 126-131 Issue №11076
TOPICAL ISSUES OF CONSTITUTIONAL PROCEEDINGS IN SERBIA
The Constitution of Serbia 2006 The law on the constitutional court The constitutional court The constitutionality and legality The constitutional appeal
Show more
10. Constitutional law; Constitutional judicial process; Municipal law Pages: 119-125 Issue №11076
IMPORTANT ISSUES OF NORMATIVE CONTROL IN THE REPUBLIC OF SERBIA
The Constitution of the Republic of Serbia 2006 The law on the constitutional court Constitutional control The place of the constitutional court in the system of separation of powers The competence of the constitutional court
Show more