CONSTITUTIONAL PRINCIPLES OF THE LEGAL STATUS OF PERSONALITY IN THE REPUBLIC OF SERBIA
( Pp. 134-141)

More about authors
Polovchenko Konstantin A. Cand. Sci. (Law), Associate Professor, Associate Professor of Department of Constitutional Law
MGIMO University
Moscow, Russian Federation
Abstract:
The 2006 Constitution laid the substantive Foundation of the modern legal system of the Republic of Serbia. It regulates the most important aspects of the life of the Serbian state and society. The Constitution contains a separate, part Two," human and minority Rights and freedoms", consisting of 64 articles and forming the basis of the right status of the individual in Serbia. In addition to Part Two of the 2006 Constitution, individual and collective human and civil rights in the Republic of Serbia are regulated in other parts of the Constitution (for example, Part Three, "Economic system and public Finances" and Part Five, "Organization of Power"). Thus, more than a third of the constitutional text is devoted to the regulation and protection of human and minority rights and freedoms. According to the Venice Commission, the Constitution of Serbia "fully covers all areas of "standard" human rights. And their content meets European standards, and in some aspects even wider.“ The core of the constitutional regulation of individual's status in the Constitution of 2006 is the "Basic Principles", the analysis of which is presented in this article.
How to Cite:
Polovchenko K.A., (2018), CONSTITUTIONAL PRINCIPLES OF THE LEGAL STATUS OF PERSONALITY IN THE REPUBLIC OF SERBIA. Gaps in Russian Legislation, 3 => 134-141.
Reference list:
Mladenov M. Status me unarodnih izvora prava u ustavnom pravnom poretku. PRAVO - teorija i praksa. Broj 01-03. 2014.
Markovi R. Ustavno pravo. Beograd. 2014.
Markovi R. Ustavno pravo i politichke institutsi e. Beograd. 2008. S. 495.
Markovi . R. Ustav Republike Srbije iz 2006 - kriti ki pogled. Anali Pravnog fakulteta u Beogradu. 54 (2). 2006.
Nenadi B. Ustavni sud Republike Srbije u svetlu Ustava iz 2006. godine. Revus. №11. 2009.
Nenadi B. Ustavni sud Republike Srbije u svetlu Ustava iz 2006. godine. Revus. №11. 2009.
Nenadich B. Prava cheloveka v Konstitutsii Respubliki Serbii i osnovnye printsipy ikh osushchestvleniya i zashchity. http://www.enu.kz.
Orlovi S. Ustavni sud u pravu i politici. Srpska politi ka misao. Vroj 4/2008. god. 15. Vol. 22.
Ombudsman v zarubezhnykh stranakh: kollektivnaya monografiya / E.YA. Pavlov i dr. ; pod red. A.G. Orlova, N.A. Slavkina; Mosk. gos. in-t mezhdunar. otnosheniy (un-t) MID Rossii; kaf. konstitutsionnogo prava. - M.: MGIMO-Universitet. 2014.
Glava gosudarstva v zarubezhnykh stranakh: kollektivnaya monografiya / YU.I. Leybo i dr. ; pod red. A.G. Orlova, N.A. Slavkinoy; Mosk. gos. in-t mezhdunar. otnosheniy (un-t) MID Rossii; kaf. konstitutsionnogo prava. - M.: MGIMO-Universitet. 2016.
Deputat zarubezhnogo parlamenta: kollektivnaya monografiya / E.YA. Pavlov i dr. ; pod red. A.G. Orlova, E.A. Kremyanskoy; Mosk. gos. in-t mezhdunar. otnosheniy (un-t) MID Rossii; kaf. konstitutsionnogo prava. - M.: MGIMO-Universitet. 2014.
Pajvan i M. Komentar Ustava Rebublike Srbije. Beograd. 2009.
Pajvanchi M. Ombudsman u ustavnom sistemu Srbije - od ideje do realizatsije / Zbornik radova Pravnog fakulteta u Novom Sadu. 2003. Br. 1-2.
Pajvanchi M. Zashtita udskikh prava u projektima ustava Srbije / Zbornik radova pravnog fakulteta u Novom Sadu. 2004. Br. 2.
Pregled rada Ustavnog suda u 2016. Godini sa osvrtom na rad Ustavnog suda u periodu detsembar 2007 - detsembar 2016. godine.
Polovchenko K.A. Zashchitnik grazhdan kak nezavisimyy organ v Respublike Serbiya. Probely v rossiyskom zakonodatel stve. №3. 2017.
Polovchenko K.A. Rasshiryayushchayasya kompetentsiya Konstitutsionnogo suda: opyt Serbii. Probely v rossiyskom zakonodatel stve. №4. 2017.
Polovchenko K.A. Teoriya i praktika formirovaniya organa konstitutsionnogo kontrolya: opyt Serbii. Sotsial no-politicheskie nauki. 2017. №1. S. 96-100.
Polovchenko K.A. Tumanov V.A. Konstitutsionnye osnovy sudebnoy vlasti. / Konstitutsionnoe pravo zarubezhnykh stran: uchebnik / pod obshch. red M.V. Baglaya, YU.I. Leybo, L.M. Entina. - 4-e izd., pereab. i dop. - M.: Norma: INFRA-M. 2016.
Polovchenko K.A. K voprosu o statuse deputata Narodnoy skupshchiny Respubliki Serbiya. Problemy ekonomiki i yuridicheskoy praktiki. 2017.№3. S. 126-130.
Polovchenko K.A. Konstitutsionnyy kontrol v Respublike Serbiya // Konstitutsionnyy kontrol v zarubezhnykh stranakh: kollektivnaya monografiya / YU.I. Leybo i dr. ; pod red. E.YA. Pavlova, E.A. Kremyanskoy; Mosk. gos. in-t mezhdunar. otnosheniy (un-t) MID Rossii; kaf. konstitutsionnogo prava. - M.: MGIMO-Universitet. 2015.
Pravitel stvo v zarubezhnykh stranakh: kollektivnaya monografiya / E.YA. Pavlov i dr. ; pod red. K.V. Karpenko; Mosk. gos. in-t mezhdunar. otnosheniy (un-t) MID Rossii; kaf. konstitutsionnogo prava. - M.: MGIMO-Universitet. 2016.
Simovi D. Racionalizovani parlamentarizam Ustava Srbije iz 2006. godine. Pravni ivot. Vr. 14/2007. Beograd. 2007.
Sto anovi D. Ustavno pravo - k iga II. Nish. 2013.
Simovi D. Polupredsednichki sistem. Beograd. Sluzhbeni glasnik . 2008.
SHashkova A.V. Konstitutsionnoe pravo zarubezhnykh stran, kurs lektsiy // M.: Linkor, 2008.
Vasi R. , Jovanovi M., Dajovi G. Uvod u pravo. Beograd. Pravni fakultet Univerziteta u Beogradu. 2015.
http://www.venice.coe.int/docs/2007/CDL-AD(2007) 004-srb.pdf, 29.10.2009.
Keywords:
The Serbian Constitution of 2006, The rule of law, Constitutional principles, Legal status of the person, Guarantees of rights and freedoms, Restrictions on human rights, Judicial protection of rights and freedoms, The protector of citizens.


Related Articles

1. Constitutional law; Constitutional judicial process; Municipal law Pages: 25-28 Issue №5584
THE VARIETY OF SPECIAL LEGAL THE PERSONALITY
legal status of the person people citizen Supplement withdrawal
Show more
12. OTHER Pages: 164-169 Issue №2490
The rule of law in the units of internal affairs bodies and their regulation
administrative security office citizen discipline
Show more
8. Constitutional law; Constitutional judicial process; Municipal law Pages: 120-126 Issue №6841
CONFLICTOLOGICAL NATURE OF THE RULE OF LAW AND GENESIS OF SYSTEM CONFLICTS IN CONSTITUTIONAL-LEGAL REGULATION
the rule of law system conflict Genesis the legal system constitutional-legal regulation
Show more
10. Theory and history of law and state; History of law and State teachings Pages: 97-101 Issue №11007
THE DOCTRINAL MODEL OF LEGAL STATUS OF RUSSIAN PROCURACY AND ITS FUNCTIONS
doctrine model legal status legal activity the Prosecutor's office
Show more
3. Theory and history of law and state; History of law and State teachings Pages: 111-114 Issue №10864
PECULIARITIES OF THE LEGAL STATUS OF THE INDIVIDUAL UNDER THE CONSTITUTION OF SERBIA 1888
The Kingdom Of Serbia The history of Serbian constitutionalism The Serbian Constitution of 1888 King The national Assembly
Show more
10. TAX AND CUSTOMS PROBLEMS, FINANCIAL LAW, BUDGET LAW Pages: 105-109 Issue №4641
Judicial control over the legality in the operation of customs authorities
judicial control illegal decisions of customs authorities the rule of law the complaint action (inaction)
Show more
miscellaneous Pages: 181-185 Issue №47997
Trends in Legal Culture in Modern Russian Society
legal culture legal nihilism the rule of law law-making activities legal protection
Show more
11. Constitutional law; Constitutional judicial process; Municipal law Pages: 124-129 Issue №11007
PERSONAL RIGHTS AND FREEDOMS IN MODERN SERBIAN CONSTITUTION
the Constitution of Serbia 2006 The rights and freedoms of man Personal rights and freedoms The right to life The dignity of the person
Show more
11. Constitutional law; Constitutional judicial process; Municipal law Pages: 126-130 Issue №10025
TO THE QUESTION ABOUT THE STATUS OF THE SERBIAN DEPUTY OF THE NATIONAL ASSEMBLY
The people's Deputy The Serbian Constitution of 2006 The national Assembly The law on election of deputies of the national Assembly Powers of people's Deputy
Show more
11. CIVIL LAW; ENTREPRENEURIAL LAW; FAMILY LAW; INTERNATIONAL PRIVATE LAW; Pages: 135-140 Issue №11076
CIVIL ASPECTS OF OPTIMIZATION OF CROSS-BORDER INHERITANCE BUSINESS
cross-border inheritance trust management the will business Fund
Show more