Golik Yury V.

d-r yurid. nauk, professor FGBOU VO «Eleckiy gosudarstvennyy universitet im. I.A. Bunina», professor kafedry ugolovnogo prava i kriminologii

Yelets State University of I.A. Bunin