Novoselov Sergey N.

zav. kafedroy «Ekonomika i upravlenie socialno-ekonomicheskimi sistemami», d-r ekon. nauk, d-r s.-h. nauk, professor

FGBOU VPO "Moscow state University of food productions", Moscow