Saphonov Alexander L.

prorektor po razvitiyu Akademii truda i socialnyh otnosheniy, doktor ekonomicheskih nauk, professor

the Academy of Labour and Social Relations