Khakimov Ruslan I.

aspirant kafedry Gosudarstvennogo prava

St. Petersburg State University of Aero-space Instrumentation