Kovlagina Darya Aleksandrovna

kand. yurid. nauk, docent kafedry ugolovnogo i ugolovno-ispolnitelnogo prava

Saratov state Academy of law