Osmonaliev Kairat Mederbekovich

d-r yurid. nauk, professor. Dolzhnost: sovetnik.

Headqurters of President of the Kyrgyz Republic