Geraskin Dmitry V.

aspirant, ekonomicheskiy fakultet

Moscow State University Lomonosov