Nagoyev Alim B.

doktor ekonomicheskih nauk, docent, professor kafedry menedzhmenta i marketinga

«Kabardino-Balkarian state university of H.M. Berbekov»