Assessment of innovative development of the company
( Pp. 208-211)

More about authors
Chernytin Sergey Victorovich doktorant kafedry ekonomiki stroitelstva i upravleniya investiciyami Gosudarstvennogo universiteta upravleniya, kand. ekon. nauk
State University of management
Abstract:
In the article is offered the new methodical approach to measure the level of innovative development of the company and interpretation of its results. The author revealed conditions of creation of innovative production and the quantitative assessment of their manifestation is offered. Conclusions: There are received algorithms of an express assessment of innovative development of the company and calculation of an index of innovative development of the company. The offered methodical approach can be used when developing quantitative models of an assessment of efficiency of innovative development of the companiesPractical use: The algorithms developed by the author can be used for carrying out quantitative and qualitative valuation of innovative development of the company, for strategic planning of activity of the company. Originality/value: Results of work could be find application at the solution of applied administrative tasks management of the companies and business consultants.
How to Cite:
Chernytin S.V., (2014), ASSESSMENT OF INNOVATIVE DEVELOPMENT OF THE COMPANY. Business in Law, 3 => 208-211.
Reference list:
Golichenko O.G. Osnovnye faktory razvitiya natsional noy innovatsionnoy sistemy: uroki dlya Rossii / TSentral nyy ekonomiko-matematicheskiy institut RAN. - M.: Nauka, 2011. - 634 c.
Dmitrieva S.I. Osnovnye printsipy i podkhody k upravleniyu innovatsionnym razvitiem promyshlennykh kholdingov, // Biznes v zakone. - M., Media-VAK . - 2012. - №6. - s. 272-275
Kotler F., Keller K.L. Marketing menedzhment. 14-e izd. - SPb.: Piter, 2014. - 800 c.
Novikov D.A., Ivashchenko A.A. Modeli i metody organizatsionnogo upravleniya innovatsionnym razvitiem firmy. - M.: LENAND, 2006. - 336 c.
Teoriya sistem i sistemnyy analiz v upravlenii organizatsiyami: Spravochnik: ucheb. posobie / pod red. V.N. Volkovoy i A.A. Emel yanova. - M.: Finansy i statistika; INFRA-M, 2012. - 848 c.
Keywords:
innovative development, company, the level of innovative development, the index of innovative development, types of innovative products.


Related Articles

1. NATIONAL ECONOMY AND MANAGEMENT 08.00.05 Pages: 18-24 DOI: 10.33693/2541-8025-2021-17-2-18-24 Issue №18758
Strategic paradigm in the context of the world economy depression and a large-scale pandemic
economic crises the COVID-19 pandemic economic cycles methodological foundations digital economy
Show more
16. ECONOMICS AND NATIONAL ECONOMY MANAGEMENT, ENTREPRENEURSHIP, MARKETING, MANAGEMENT Pages: 183-186 Issue №4894
THE FORMATION OF THE METHODOLOGICAL FRAMEWORK, PRINCIPLES, FORMSAND TOOLS OF MANAGEMENT OFPRODUCTIONACTIVITIES
efficient production innovative development controlling stimulation of production of investment policy
Show more
18. INNOVATION AND INVESTMENT MANAGEMENT Pages: 249-252 Issue №5143
INNOVATIONAL GROWTH, AS AN ELEMENT OF ENSURING ECONOMIC SECURITY IN TELECOMMUNICATION COMPANIES
Innovative development Balanced scorecard the telecommunications industry system of economic security threshold
Show more
12. INNOVATION AND INVESTMENT MANAGEMENT Pages: 278-280 Issue №3231
The social responsibility of the business as a condition the development of innovation sector of the economy
the social responsibility of business innovation innovation innovative development public-private partnership
Show more
20. ECONOMIC SECURITY Pages: 242-245 Issue №4894
INNOVATION AS A FACTOR OF SUSTAINABLE DEVELOPMENT AND ECONOMIC SECURITY
Innovation innovative development innovation sustainable development economic security
Show more
16. FINANCE, CASH CIRCULATION AND CREDIT, ACCOUNTING Pages: 219-222 Issue №3543
Barriers of innovation development Russian rocket-space enterprises
innovative development rocket and space industry aerospace technology
Show more
15. ECONOMICS AND NATIONAL ECONOMY MANAGEMENT, ENTREPRENEURSHIP, MARKETING, MANAGEMENT Pages: 194-195 Issue №5143
SOCIO-PSYCHOLOGICAL NATURE AND CONTENT OF CORPORATE REPUTATION AND CORPORATE SOCIAL RESPONSIBILITY
initiatives company correlation development implementation
Show more
16. INNOVATION AND INVESTMENT MANAGEMENT Pages: 216-218 Issue №4029
State regulation mechanisms of innovation economic development of CIS countries
State regulation mechanisms innovative development the state-participants of the CIS taxes
Show more
16. INNOVATION AND INVESTMENT MANAGEMENT Pages: 212-215 Issue №4029
Features formation of a corporate basket projects
innovative development company corporate projects strategic portfolio
Show more
14. INNOVATION AND INVESTMENT MANAGEMENT Pages: 197-200 Issue №4641
Management model of the organization of innovative activity at the industrial enterprise
innovation innovation innovative development management
Show more