Assessment of innovative development of the company
( Pp. 208-211)

More about authors
Chernytin Sergey Victorovich doktorant kafedry ekonomiki stroitelstva i upravleniya investiciyami Gosudarstvennogo universiteta upravleniya, kand. ekon. nauk
State University of management
For read the full article, please, register or log in
Abstract:
In the article is offered the new methodical approach to measure the level of innovative development of the company and interpretation of its results. The author revealed conditions of creation of innovative production and the quantitative assessment of their manifestation is offered. Conclusions: There are received algorithms of an express assessment of innovative development of the company and calculation of an index of innovative development of the company. The offered methodical approach can be used when developing quantitative models of an assessment of efficiency of innovative development of the companiesPractical use: The algorithms developed by the author can be used for carrying out quantitative and qualitative valuation of innovative development of the company, for strategic planning of activity of the company. Originality/value: Results of work could be find application at the solution of applied administrative tasks management of the companies and business consultants.
How to Cite:
Chernytin S.V., (2014), ASSESSMENT OF INNOVATIVE DEVELOPMENT OF THE COMPANY. Business in Law, 3 => 208-211.
Reference list:
Golichenko O.G. Osnovnye faktory razvitiya natsional noy innovatsionnoy sistemy: uroki dlya Rossii / TSentral nyy ekonomiko-matematicheskiy institut RAN. - M.: Nauka, 2011. - 634 c.
Dmitrieva S.I. Osnovnye printsipy i podkhody k upravleniyu innovatsionnym razvitiem promyshlennykh kholdingov, // Biznes v zakone. - M., Media-VAK . - 2012. - №6. - s. 272-275
Kotler F., Keller K.L. Marketing menedzhment. 14-e izd. - SPb.: Piter, 2014. - 800 c.
Novikov D.A., Ivashchenko A.A. Modeli i metody organizatsionnogo upravleniya innovatsionnym razvitiem firmy. - M.: LENAND, 2006. - 336 c.
Teoriya sistem i sistemnyy analiz v upravlenii organizatsiyami: Spravochnik: ucheb. posobie / pod red. V.N. Volkovoy i A.A. Emel yanova. - M.: Finansy i statistika; INFRA-M, 2012. - 848 c.
Keywords:
innovative development, company, the level of innovative development, the index of innovative development, types of innovative products.


Related Articles

Issue №18758
Strategic paradigm in the context of the world economy depression and a large-scale pandemic
economic crises the COVID-19 pandemic economic cycles methodological foundations digital economy
Show more
Issue №16787
Modernization of the state industrial policy in the field of metallurgical complex of Russian Federation
metallurgical complex industrial policy national economy SPIC public-private partnership
Show more
Issue №5121
INNOVATIVE DEVELOPMENT IS AN IMPROVEMENT MEAN OF MOBILE OPERATORS ECONOMIC SECURITY SYSTEM
innovative development Balanced scorecard the telecommunications industry system of economic security threshold
Show more
Issue №8496
APPROACHES TO ASSESSMENT OF THE EFFICIENCY OF FINANCIAL AND ECONOMIC TOOLS OF RESOURCE MANAGEMENT FOR INNOVATIVE DEVELOPMENT OF HIGH-TECH ENTERPRISES
resource support financial and economic instruments technology transfer innovative development The Federal government
Show more
Issue №18861
On mechanisms for preventing and resolving investment disputes within the framework of the “One Belt, One Road” initiative
mechanism risk route arbitration company
Show more
Issue №8134
APPROACHES TO IMPROVING THE INVESTMENT POLICY OF THE DEVELOPMENT INSTITUTIONS IN CIS COUNTRIES
development institutions CIS investment policy foreign direct investment post-industrial development
Show more
Issue №7176
POLITICAL PARTIES AS ACTORS OF INNOVATION DEVELOPMENT
institutions party policy innovative development
Show more
Issue №8496
ANALYSIS OF COMPLIANCE WITH THE HIGH-TECH ENTERPRISES STRATEGIC TOOLS OF AND INNOVATIVE DEVELOPMENT TASKS ON THE EXAMPLE OF JSC «NPO» NAUKA»
innovative development innovation management high-tech enterprises innovation
Show more
Issue №8496
THEORETICAL ASPECTS OF PROJECT MANAGEMENT AT THE ENTERPRISE IN MODERN ECONOMIC CONDITIONS
management innovation efficiency innovative development innovative processes
Show more
Issue №2928
Improvement of national legislation in the field of innovation as a factor of sustainable economic development
Innovation legal regulation improvement of legislation innovative development
Show more