Denisenko Svetlana Vasilievna

kand. yurid. nauk. Dolzhnost: docent. Podrazdelenie: kafedra mezhdunarodnogo prava.

Russian State University of Justice. Branch: Rostov branch