Abdrakhmanova Bibigul Serikkeldyevna

soiskatel Rossiyskoy Akademii Pravosudiya. Sudya Taldykorganskogo gorodskogo suda RK

Taldykorgan city court of the Republic of Kazakhstan