Ivanova Tatiana Evgenievna

adyunkt. Mesto ucheby: Moskovskiy universitet MVD Rossii imeni V.Ya. Kikotya. Podrazdelenie: kafedra ugolovnogo prava

Moscow University of MIA Russia named after V. Ya. Kikot