Vetoshkin Sergei Alexandrovich

d-r ped. nauk, docent. Dolzhnost: professor. Mesto raboty: Rossiyskiy gosudarstvennyy professionalno-pedagogicheskiy universitet. Podrazdelenie: kafedra prava.

Russian State Professional Pedagogical University