Egorov Nikolay Nikolaevich

d-r yurid. nauk, professor. Dolzhnost: professor. Mesto raboty: Moskovskiy gosudarstvennyy universitet imeni M.V.Lomonosova. Podrazdelenie: kafedra kriminalistiki.

Moscow State University named after m.V.lomonosov