Neprintsev Elena V.

kand. ekon. nauk, professor kafedry «Proizvodstvennyy menedzhment» FGBOU VPO MGTU «STANKIN», generalnyy direktor OOO «Obrazovanie i konsalting»

MSTU "STANKIN"; "Education and Consulting ", Moscow