Suleimanov Arif L.

kandidat yuridicheskih nauk, docent kafedry mezhdunarodnogo prava

the Daghestan State University