Klochko Elena N.

doktor ekonomicheskih nauk, docent, professor kafedry ekonomiki

the Southern institute of management Krasnodar