Pihtovnikov Yuri V.

kandidat ekonomicheskih nauk, doktorant

The Russian President Academy of National Economy and Public Administration