Vasiliova Tatiana V.

kand. filol. nauk, professor kafedry inostrannyh yazykov.

Architectural Institute of Russia (State academy)