Ivanov Vladimir Viktorovich

student specialnosti «Nazemnye transportno-tehnologicheskie sredstva».

The Yuri Gagarin State Technical University of Saratov