Emelyanov Vladimir Ilich

doktor fiziko-matematicheskih nauk, professor Fizicheskogo fakulteta

Lomonosov Moscow State University