Maslova Svetlana Vasilevna

kand. yurid. nauk. Dolzhnost: docent. Mesto raboty: Mariyskiy gosudarstvennyy universitet. Podrazdelenie: kafedra konstitucionnogo i administrativnogo prava.

Mari state University