Ivanov N.V.

kand. ist. nauk. Dolzhnost: docent. Mesto raboty: Chuvashskiy gosudarstvennyy universitet. Podrazdelenie: kafedra grazhdansko-pravovyh disciplin.

Chuvash State University