Filimonova Anastasia Igorevna

kand. yurid. nauk. Dolzhnost: docent. Mesto raboty: Vladimirskiy gosudarstvennyy universitet imeni Aleksandra Grigorevicha i Nikolaya Grigorevicha Stoletovyh. Podrazdelenie: kafedra «Teoriya i istoriya gosudarstva i prava».

Vladimir State University named after Alexander and Nikolay Stoletovs