Tokmacheva Nadezhda Viktorovna

kand. ekon. nauk. Dolzhnost: docent. Mesto raboty: Rossiyskiy gosudarstvennyy universitet pravosudiya. Filial: Rostovskiy filial. Podrazdelenie: kafedra gosudarstvenno-pravovyh disciplin

Russian state University of justice. Branch: Rostov branch