Borodin Denis V.

zamestitel direktora, kandidat ekonomicheskih nauk

"International University of Nature, Society au Man" Dubna"(a branch of Dmitrov Institute of Continuing Education)