Guzhavyna Ludmila M.

professor kafedry finansov i cen

Plekhanov Russian University of Economics