Khrisanov V.A.

d-r geogr. nauk, professor. Dolzhnost: professor.; Podrazdelenie: kafedra taktiko-specialnoy i ognevoy podgotovki.

Belgorod state university. Institute: Belgorod Law Institute of MIA Russia