Zasemkova Olesia Fedorovna

spirant. Mesto ucheby: Moskovskiy gosudarstvennyy yuridicheskiy universitet imeni O.E. Kutafina (MGYuA). Podrazdelenie: kafedra mezhdunarodnogo chastnogo prava. Dolzhnost: assistent. Mesto raboty: Moskovskiy gosudarstvennyy yuridicheskiy universitet imeni O.E. Kutafina (MGYuA). Podrazdelenie: Centr mezhdunarodnyh pravovyh konkursov

Moscow State Law University named after O.E.Kutafin (MSLA)