Vladimirov Dmitryi Andreevich

aspirant. Mesto ucheby: Rossiyskiy ekonomicheskiy universitet imeni G.V. Plehanova