Andreev Dmytro Vladimirovich

k.yu.n., docent. Dolzhnost: professor kafedry filosofii prava i yuridicheskoy logiki.

National Academy of Internal Affairs of Ukraine