Kaltyga O.V.

aspirant. Mesto ucheby: Institut upravleniya, biznesa i prava, g. Rostov-na-Donu