Reutov Nikolay V.

soiskatel uchenoy stepeni kandidata politicheskih nauk

Russian Academy of national economy under President of the Russian Federation