Bortnikova Olga Sergeevna

aspirant Maykopskogo gosudarstvennogo tehnologicheskogo universiteta.