Germanov Valentin E.

aspirant, Moskovskiy finansovo-promyshlennyy universitet «Sinergiya».