Timashova Tatiana Nikolaevna

kand. yurid. nauk, soiskatel. Dolzhnost: starshiy nauchnyy sotrudnik.

Russian Academy of Sciences