Khusnutdinov Rashid Marsovich

Izhevsk Institute (branch) of the All-Russian State University of Justice , Izhevsk, Russian Federation