Agafonov V.B.

d-r yurid. nauk, professor kafedry ekologicheskogo i prirodoresursnogo prava

Moscow state law University named after O.E.Kutafin (MSAL)