Alekseev V. N.

doktor istoricheskih nauk, kandidat ekonomicheskih nauk, professor, Zasluzhennyy ekonomist Rossiyskoy Federacii

Moscow Metropolitan Governance University