Iskenderov Sejran A.

aspirant kafedry istorii i politiki Rossii

Institute of International Relations and World History of National Research Lobachevsky State University of Nizhni Novgorod