Makareiko Nikolay V.

doktor yuridicheskih nauk, docent, professor kafedry administrativnogo prava i processa

Nizhny Novgorod Academy of the Ministry of Internal Affairs of Russia