Hasheva Zarema M.

doktor ekonomicheskih nauk, professor, prorektor po nauchnoy rabote

Southern Institute of management, Krasnodar