Kravchenko Alexander Alexandrovich

aspirant. Podrazdelenie: yuridicheskiy fakultet, kafedra predprinimatelskogo prava.

Moscow State University named after M.V. Lomonosov