Samsonov Valeriy Nikolaevich

d-r yurid. nauk, professor. Dolzhnost: professor. Podrazdelenie: kafedra konstitucionnogo i mezhdunarodnogo prava.

Belgorod state national research university