Sidorova Nataliya M.

kandidat filosofskih nauk, docent kafedry filosofii estestvennyh fakultetov filosofskogo fakulteta

Lomonosov Moscow State University