Sherbovich Irina Aleksandrovna

kand. yurid. nauk, docent. Dolzhnost: Direktor.

Russian economic University named after G.V. Plekhanov. Branch: Pyatigorsk branch